Keywords:

Breakdown Voltage

 • 10 V
 • 100 V
 • 11 V
 • 12 V
 • 125 V
 • 13 V
 • 135 V
 • 14 V to 16.5 V
 • 15 V
 • 15.5 V
 • 16 V
 • 17 V
 • 18 V
 • 20 V
 • 25 V
 • 28 V
 • 3 V
 • 3.5 V
 • 4.2 V
 • 4.6 V
 • 5.1 V
 • 5.4 V
 • 5.6 V
 • 5.8 V
 • 50 V to 60 V
 • 6 V
 • 6 V to 10 V
 • 6 V to 15 V
 • 6 V to 9 V
 • 6.1 V
 • 6.2 V
 • 6.8 V
 • 7 V
 • 7.2 V
 • 7.5 V
 • 7.8 V
 • 70 V
 • 8 V
 • 8.5 V
 • 8.54 V
 • 9 V
 • 9.1 V

Breakover Current IBO Max

 • 0.5 mA
 • 10 A
 • 10 uA
 • 100 A
 • 11 A
 • 11:00 AM
 • 120 A
 • 13 A
 • 15 A
 • 15 uA
 • 150 A
 • 16 A
 • 2 A
 • 2.5 A
 • 20 A
 • 20 A (Min)
 • 200 A
 • 200 A @ Ta = 50 C
 • 200 uA
 • 22 A
 • 22 A (Min)
 • 24 A
 • 25 uA
 • 250 A
 • 28 A
 • 30 A
 • 30 A (Min)
 • 300 A
 • 32 A
 • 390 A
 • 4 A
 • 4.3 A
 • 40 A (Min)
 • 400 A
 • 45 A (Min)
 • 5 A
 • 5.7 A
 • 50 A
 • 500 A
 • 55 A
 • 6 A
 • 6.5 A
 • 60 A
 • 60 A (Min)
 • 7 A
 • 7.1 A
 • 7.7 A
 • 70 A
 • 800 mA
 • 9 A

Breakover Current IBO Min

 • 10 uA
 • 15 uA
 • 50 mA
 • 50 uA

Breakover Voltage VBO

 • - 64 V
 • +/- 260 V
 • +/- 350 V
 • 113 V
 • 118 V
 • 125 V
 • 130 V
 • 138 V
 • 145 V
 • 146 V
 • 150 V
 • 160 V
 • 170 V
 • 180 V
 • 190 V
 • 20 V
 • 200 V
 • 215 V
 • 219 V
 • 22 V
 • 220 V
 • 230 V
 • 25 V
 • 250 V
 • 260 V
 • 265 V
 • 270 V
 • 280 V
 • 295 V
 • 300 V
 • 32 V
 • 320 V
 • 33 V
 • 330 V
 • 34 V
 • 350 V
 • 36 V
 • 365 V
 • 37 V
 • 370 V
 • 38 V
 • 380 V
 • 400 V
 • 45 V
 • 460 V
 • 540 V
 • 60 V
 • 65 V
 • 77 V
 • 88 V
 • 95 V
 • 97 V
 • 98 V

Capacitance

 • < 2 pF
 • 0 pF
 • 0.04 pF
 • 0.05 pF
 • 0.055 pF
 • 0.06 pF
 • 0.07 pF
 • 0.1 pF
 • 0.12 pF
 • 0.13 pF
 • 0.15 pF
 • 0.2 pF
 • 0.25 pF
 • 0.3 pF
 • 0.33 pF
 • 0.4 pF
 • 0.45 pF
 • 0.5 pF
 • 0.6 pF
 • 0.65 pF
 • 0.7 pF
 • 0.8 nF, 1.5 nF
 • 0.8 pF
 • 0.85 pF
 • 0.9 pF
 • 1 pF
 • 1.1 pF
 • 1.2 pF
 • 1.3 pF
 • 1.5 pF
 • 1.9 nF
 • 10 pF
 • 100 pF
 • 1000 pF
 • 10000 pF
 • 102 pF
 • 1020 pF
 • 1021 pF
 • 1040 pF
 • 105 pF
 • 1050 pF
 • 1070 pF
 • 1073 pF
 • 1080 pF
 • 11 pF
 • 110 pF
 • 1100 pF
 • 11000 pF
 • 1106 pF
 • 111 pF
 • 1110 pF
 • 11100 pF
 • 1119 pF
 • 1120 pF
 • 1121 pF
 • 115 pF
 • 1150 pF
 • 11500 pF
 • 1160 pF
 • 11600 pF
 • 117 pF
 • 118 pF
 • 1180 pF
 • 1190 pF
 • 11957 pF
 • 11960 pF
 • 12 pF
 • 120 pF
 • 1200 pF
 • 12000 pF
 • 12080 pF
 • 121 pF
 • 12100 pF
 • 1230 pF
 • 1233 pF
 • 1240 pF
 • 125 pF
 • 1250 pF
 • 1260 pF
 • 1261 pF
 • 1270 pF
 • 130 pF
 • 1300 pF
 • 13000 pF
 • 1320 pF
 • 133 pF
 • 1330 pF
 • 1333 pF
 • 1340 pF
 • 135 pF
 • 1350 pF
 • 13600 pF
 • 1370 pF
 • 1380 pF
 • 14 pF
 • 140 pF
 • 1400 pF
 • 14000 pF
 • 141 pF
 • 1420 pF
 • 1422 pF
 • 1440 pF
 • 1450 pF
 • 14890 pF
 • 14898 pF
 • 15 nF
 • 15 pF
 • 150 pF
 • 1500 pF
 • 15000 pF
 • 15003 pF
 • 1510 pF
 • 1520 pF
 • 155 pF
 • 156 pF
 • 15600 pF
 • 1595 pF
 • 160 pF
 • 1600 pF
 • 16000 pF
 • 161 pF
 • 1610 pF
 • 165 pF
 • 1650 pF
 • 17 pF
 • 170 pF
 • 1700 pF
 • 17200 pF
 • 1740 pF
 • 1742 pF
 • 175 pF
 • 1750 pF
 • 1760 pF
 • 18 pF
 • 180 pF
 • 1800 pF
 • 18000 pF
 • 1817 pF
 • 1820 pF
 • 1829 pF
 • 1830 pF
 • 1840 pF
 • 185 pF
 • 1850 pF
 • 186 pF
 • 187 pF
 • 1870 pF
 • 19 pF
 • 190 pF
 • 1900 pF
 • 19000 pF
 • 1933 pF
 • 195 pF
 • 1970 pF
 • 2 pF
 • 2.2 nF
 • 2.5 pF
 • 20 pF
 • 20 uF
 • 200 pF
 • 2000 pF
 • 20000 pF
 • 2010 pF
 • 2050 pF
 • 21 pF
 • 210 pF
 • 2100 pF
 • 21200 pF
 • 215 pF
 • 2150 pF
 • 216 pF
 • 22 pF
 • 220 pF
 • 2200 pF
 • 22000 pF
 • 2220 pF
 • 2221 pF
 • 2230 pF
 • 224 pF
 • 225 pF
 • 2250 pF
 • 230 pF
 • 2300 pF
 • 23000 pF
 • 231 pF
 • 2340 pF
 • 2344 pF
 • 235 pF
 • 2380 pF
 • 2390 pF
 • 24 pF
 • 240 pF
 • 2400 pF
 • 24000 pF
 • 247 pF
 • 25 pF
 • 250 pF
 • 2500 pF
 • 252 pF
 • 2530 pF
 • 2550 pF
 • 26.4 pF
 • 260 pF
 • 263 pF
 • 265 pF
 • 269 pF
 • 27 pF
 • 270 pF
 • 2700 pF
 • 27100 pF
 • 275 pF
 • 2750 pF
 • 278 pF
 • 280 pF
 • 2800 pF
 • 28000 pF
 • 290 pF
 • 2900 pF
 • 2918 pF
 • 2920 pF
 • 2930 pF
 • 2933 pF
 • 2950 pF
 • 2965 pF
 • 2970 pF
 • 3 pF
 • 3.3 pF
 • 3.5 pF
 • 30 pF
 • 300 pF
 • 3000 pF
 • 305 pF
 • 3050 pF
 • 31 pF
 • 310 pF
 • 3100 pF
 • 312 pF
 • 3137 pF
 • 3140 pF
 • 3180 pF
 • 32 pF
 • 320 pF
 • 3200 pF
 • 325 pF
 • 33 pF
 • 330 pF
 • 3300 pF
 • 334 pF
 • 34 pF
 • 340 pF
 • 3400 pF
 • 35 pF
 • 350 pF
 • 3500 pF
 • 3550 pF
 • 36 pF
 • 360 pF
 • 3600 pF
 • 3650 pF
 • 3658 pF
 • 3660 pF
 • 370 pF
 • 3700 pF
 • 371 pF
 • 374 pF
 • 3750 pF
 • 380 pF
 • 3800 pF
 • 381 pF
 • 390 pF
 • 3900 pF
 • 393 pF
 • 3930 pF
 • 398 pF
 • 4 pF
 • 4.4 pF
 • 40 pF
 • 400 pF
 • 4000 pF
 • 4050 pF
 • 410 pF
 • 4100 pF
 • 413 pF
 • 42 pF
 • 420 pF
 • 4200 pF
 • 4230 pF
 • 4247 pF
 • 425 pF
 • 4250 pF
 • 43 pF
 • 430 pF
 • 4350 pF
 • 440 pF
 • 4400 pF
 • 444 pF
 • 445 pF
 • 45 pF
 • 450 pF
 • 4500 pF
 • 454 pF
 • 457 pF
 • 458 pF
 • 460 pF
 • 4600 pF
 • 465 pF
 • 47 pF
 • 470 pF
 • 4700 pF
 • 4740 pF
 • 4742 pF
 • 480 pF
 • 4800 pF
 • 481 pF
 • 483 pF
 • 490 pF
 • 4950 pF
 • 5 pF
 • 50 pF
 • 500 pF
 • 5000 pF
 • 501 pF
 • 5099 pF
 • 510 pF
 • 5100 pF
 • 5180 pF
 • 5184 pF
 • 519 pF
 • 520 pF
 • 5200 pF
 • 525 pF
 • 530 pF
 • 535 pF
 • 540 pF
 • 5450 pF
 • 55 pF
 • 550 pF
 • 5500 pF
 • 5520 pF
 • 5521 pF
 • 553 pF
 • 554 pF
 • 56 pF
 • 560 pF
 • 5600 pF
 • 570 pF
 • 5700 pF
 • 575 pF
 • 580 pF
 • 5850 pF
 • 6 pF
 • 6.8 pF
 • 60 pF
 • 600 pF
 • 6000 pF
 • 605 pF
 • 610 pF
 • 613 pF
 • 62 pF
 • 620 pF
 • 6200 pF
 • 6250 pF
 • 630 pF
 • 6350 pF
 • 64 pF
 • 640 pF
 • 6417 pF
 • 6420 pF
 • 643 pF
 • 65 pF
 • 650 pF
 • 6500 pF
 • 655 pF
 • 660 pF
 • 6600 pF
 • 670 pF
 • 6750 pF
 • 679 pF
 • 680 pF
 • 6800 pF
 • 69 pF
 • 7 pF
 • 70 pF
 • 700 pF
 • 7000 pF
 • 710 pF
 • 7100 pF
 • 713 pF
 • 715 pF
 • 720 pF
 • 730 pF
 • 733 pF
 • 74 pF
 • 740 pF
 • 75 pF
 • 750 pF
 • 7500 pF
 • 760 pF
 • 761 pF
 • 7620 pF
 • 7622 pF
 • 769 pF
 • 770 pF
 • 7700 pF
 • 7704 pF
 • 780 pF
 • 790 pF
 • 7900 pF
 • 792 pF
 • 7pf
 • 8.5 pF
 • 80 pF
 • 800 pF
 • 8000 pF
 • 810 pF
 • 82 pF
 • 820 pF
 • 8200 pF
 • 830 pF
 • 834 pF
 • 840 pF
 • 845 pF
 • 85 pF
 • 850 pF
 • 858 pF
 • 860 pF
 • 87 pF
 • 870 pF
 • 877 pF
 • 88 pF
 • 880 pF
 • 890 pF
 • 8900 pF
 • 9 pF
 • 90 pF
 • 900 pF
 • 9000 pF
 • 920 pF
 • 922 pF
 • 93 pF
 • 930 pF
 • 9350 pF
 • 945 pF
 • 946 pF
 • 95 pF
 • 950 pF
 • 96 pF
 • 960 pF
 • 9600 pF
 • 9730 pF
 • 9731 pF
 • 975 pF
 • 980 pF
 • 987 pF
 • 990 pF
 • 9950 pF

Dielectric Strength

 • 1.5 KV
 • 1.5 KVAC
 • 1.96 KV
 • 125 V
 • 1500 V
 • 1500 VAC
 • 1500 Volts
 • 1960 V
 • 2 KV
 • 2.5 KV
 • 2000 V
 • 2200 V
 • 4 KV
 • 4000 V
 • 48 V

Dimensions

 • .039 mm H
 • 0.05 in H
 • 0.1 in H
 • 0.254 mm Dia. x 76.2 mm L
 • 0.3 mm Dia. x 2 mm L
 • 0.3 mm W x 0.6 mm L
 • 0.3 mm W x 0.6 mm L x 0.3 mm H
 • 0.3 mm W x 0.6 mm L x 0.33 mm H
 • 0.3 mm W x 0.6 mm L x 0.35 mm H
 • 0.3 mm W x 1 mm L x 0.5 mm H
 • 0.30 mm Dia.
 • 0.30 mm Dia. x 0.50 mm H
 • 0.30 mm Dia. x 0.50 mm W x 1.60 mm L
 • 0.30 mm W x 0.60 mm L
 • 0.30 mm W x 0.60 mm L x 0.15 mm H
 • 0.319 mm D x 0.239 mm L
 • 0.36 mm Dia.
 • 0.38 mm H
 • 0.40 mm Dia.
 • 0.45 mm H
 • 0.5 mm H
 • 0.5 mm W x 1 mm L
 • 0.5 mm W x 1 mm L x 0.5 mm H
 • 0.5 mm W x 1 mm L x 0.6 mm H
 • 0.5 mm W x 1 mm L x 0.9 mm H
 • 0.5 mm W x 1.016 mm L
 • 0.50 mm Dia. x 0.039 mm H
 • 0.50 mm Dia. x 0.56 mm W x 3.20 mm L
 • 0.50 mm W x 1.00 mm L
 • 0.50 mm W x 1.00 mm L x 0.50 mm H
 • 0.56 mm Dia. x 4.25 mm L
 • 0.6 mm W x 1.15 mm L x 0.6 mm H
 • 0.8 mm H
 • 0.8 mm W x 1.4 mm H
 • 0.8 mm W x 1.6 mm L
 • 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.5 mm H
 • 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.6 mm H
 • 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.8 mm H
 • 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.9 mm H
 • 0.8 mm W x 1.6 mm L x 1 mm H
 • 0.80 mm W x 1.60 mm L
 • 0.80 mm W x 1.60 mm L x 0.8 mm H
 • 0.81 mm H
 • 0.85 mm W x 1.6 mm L x 0.45 mm H
 • 0.87 mm D x 45 mm L
 • 0.9 mm W
 • 0.9 mm W x 2 mm L x 1.25 mm H
 • 0.90 mm H
 • 1 mm H
 • 1 mm L
 • 1 mm L x 0.5 mm H
 • 1 mm W x 1.37 mm L x 0.7 mm H
 • 1.0 mm L x 0.25 mm H
 • 1.00 mm L x 0.25 mm H
 • 1.00 mm L x 0.66 mm H
 • 1.14 mm Dia.
 • 1.2 mm W
 • 1.25 mm W x 2 mm L
 • 1.25 mm W x 2 mm L x 0.5 mm H
 • 1.25 mm W x 2 mm L x 0.8 mm H
 • 1.25 mm W x 2 mm L x 0.9 mm H
 • 1.25 mm W x 2 mm L x 1.3 mm H
 • 1.25 mm W x 2.00 mm L
 • 1.25 mm W x 2.01 mm L x 1.02 mm H
 • 1.25 mm W x 2.01 mm L x 1.1 mm H
 • 1.25 mm W x 2.01 mm L x 1.143 mm H
 • 1.25 mm W x 2.6 mm L x 0.5 mm H
 • 1.3 mm L x 1.2 mm W
 • 1.3 mm W x 2.2 mm H
 • 1.37 mm W x 1 mm L x 0.66 mm H
 • 1.5 mm Dia.
 • 1.5 mm Dia. x 12.7 mm L
 • 1.52 mm W
 • 1.6 mm Dia.
 • 1.6 mm Dia. x 5 mm L
 • 1.6 mm L
 • 1.6 mm L x 0.4 mm H
 • 1.6 mm L x 0.8 mm H
 • 1.6 mm W x 3.2 mm L
 • 1.6 mm W x 3.2 mm L x 0.56 mm H
 • 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.02 mm H
 • 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.5 mm H
 • 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.8 mm H
 • 1.60 mm W x 3.20 mm L
 • 1.7 mm W x 3 mm L x 1.7 mm H
 • 1.85 mm L x 0.65 mm W x 1.05 mm H
 • 1.85 mm L x 1 mm W x 1.05 mm H
 • 10 mm Dia.
 • 10 mm Dia. x 0.8 mm W x 18 mm H
 • 10 mm Dia. x 12 mm L x 5.6 mm H
 • 10 mm Dia. x 5 mm H
 • 10 mm Dia. x 5.5 mm H
 • 10 mm Dia. x 5.6 mm H
 • 10 mm L
 • 10 mm L x 11.9 mm W x 1 mm H
 • 10 mm L x 15 mm H
 • 10 mm L x 8.8 mm W x 9.3 mm H
 • 10 mm W x 15 mm H
 • 10.1 mm D x 14.4 mm L
 • 10.1 mm L
 • 10.16 mm Dia. x 10.16 mm L
 • 10.16 mm L
 • 10.16 mm L x 10.2 mm W x 15.75 mm H
 • 10.2 mm D
 • 10.2 mm L
 • 10.2 mm L x 15.2 mm H
 • 10.2 mm L x 15.7 mm H
 • 10.2 mm L x 3 mm W x 15.2 mm H
 • 10.2 mm L x 3 mm W x 15.7 mm H
 • 10.2 mm L x 3 mm W x 16.8 mm H x 10.2 mm D
 • 10.2 mm L x 3 mm W x 7.6 mm H
 • 10.2 mm W
 • 10.3 mm L x 3 mm W x 16.7 mm H x 10.3 mm D
 • 10.4 mm D
 • 10.4 mm L x 14.3 mm H
 • 10.4 mm L x 15.6 mm H
 • 10.4 mm L x 3 mm W x 14.3 mm H
 • 10.4 mm L x 3 mm W x 15.6 mm H
 • 10.4 mm L x 3 mm W x 16.9 mm H
 • 10.4 mm L x 3.1 mm W x 16 mm H
 • 10.4 mm L x 3.1 mm W x 16 mm H x 10.4 mm D
 • 10.4 mm L x 3.8 mm W x 12.6 mm H
 • 10.4 mm L x 3.9 mm W x 0.9 mm H
 • 10.41 mm L x 15.24 mm H x 10.2 mm D
 • 10.5 mm Dia.
 • 10.6 mm L x 10.5 mm W x 1 mm H
 • 10.6 mm L x 13.5 mm W x 1.1 mm H
 • 10.7 mm L
 • 10.7 mm L x 17.1 mm H
 • 10.7 mm L x 19.7 mm H
 • 10.8 mm Dia. x 10.8 mm W x 13 mm L x 10.8 mm H
 • 10.84 mm L x 3.1 mm W x 16.84 mm H
 • 10.84 mm L x 3.1 mm W x 16.84 mm H x 13 mm D
 • 10.9 mm L x 3.6 mm W x 16.7 mm H x 10.9 mm D
 • 10.9 mm W x 29.5 mm H
 • 11 mm Dia.
 • 11 mm L x 4.6 mm W x 13.6 mm H
 • 11.2 mm D
 • 11.2 mm L x 19.7 mm H
 • 11.2 mm L x 21 mm H
 • 11.2 mm L x 3 mm W x 18.9 mm H
 • 11.2 mm W x 18.9 mm H
 • 11.4 mm Dia.
 • 11.4 mm L
 • 11.4 mm L x 16.5 mm H
 • 11.4 mm L x 17.3 mm H
 • 11.4 mm L x 17.5 mm H
 • 11.4 mm L x 18 mm H
 • 11.4 mm L x 18.03 mm H
 • 11.4 mm L x 18.3 mm H
 • 11.4 mm L x 20.1 mm H
 • 11.4 mm L x 21.3 mm H
 • 11.4 mm L x 24.9 mm H
 • 11.4 mm L x 3 mm W x 16.5 mm H
 • 11.4 mm L x 3 mm W x 18.03 mm H
 • 11.4 mm L x 3 mm W x 18.3 mm H
 • 11.4 mm L x 3 mm W x 19.2 mm H
 • 11.4 mm W
 • 11.43 mm L
 • 11.43 mm L x 11.4 mm W x 17.27 mm H
 • 11.43 mm L x 11.4 mm W x 18.29 mm H
 • 11.5 mm Dia.
 • 11.5 mm Dia. x 16.5 mm H
 • 11.5 mm Dia. x 3.5 mm W x 16.5 mm H
 • 11.5 mm Dia. x 4.5 mm W x 16.5 mm H
 • 11.5 mm Dia. x 6 mm W x 16 mm H
 • 11.5 mm L x 0.9 mm W x 0.9 mm H
 • 11.5 mm L x 3.8 mm W x 20.9 mm H
 • 11.5 mm L x 4.8 mm W x 23.4 mm H x 11.43 mm D
 • 11.5 mm L x 4.8 mm W x 23.4 mm H x 23.62 mm D
 • 11.5 mm L x 5.5 mm W x 0.9 mm H
 • 11.51 mm L x 5.33 mm W
 • 11.51 mm L x 5.33 mm W x 0.53 mm H
 • 11.6 mm H x 7.4 mm D
 • 11.6 mm L x 14.3 mm W x 0.76 mm H
 • 11.61 mm L x 5.33 mm W x 0.63 mm H
 • 11.68 mm L x 15.75 mm H x 11.2 mm D
 • 11.7 mm H x 7.4 mm D
 • 11.7 mm D
 • 11.7 mm L x 3.1 mm W x 16.7 mm H
 • 11.7 mm L x 3.1 mm W x 16.7 mm H x 11.7 mm D
 • 11.8 mm D x 17.1 mm L
 • 11.8 mm D x 17.4 mm L
 • 11.8 mm D x 32 mm L
 • 11.8 mm D x 33 mm L
 • 11.8 mm L x 0.9 mm W x 0.9 mm H
 • 11.9 mm L x 3.6 mm W x 15.5 mm H x 11.9 mm D
 • 11.93 mm D
 • 12 mm Dia. x 14.5 mm L
 • 12 mm Dia. x 15 mm L
 • 12 mm L
 • 12 mm L x 3 mm W x 18.3 mm H x 12 mm D
 • 12 mm L x 3 mm W x 18.4 mm H x 12 mm D
 • 12 mm W
 • 12 mm W x 18.3 mm H
 • 12.0 mm L x 5.30 mm H
 • 12.1 mm L x 5.2 mm W
 • 12.19 mm Dia. x 3.56 mm H
 • 12.26 mm L x 3.1 mm W x 18.26 mm H
 • 12.26 mm L x 3.1 mm W x 18.26 mm H x 14.5 mm D
 • 12.4 mm L x 3.9 mm W x 0.9 mm H
 • 12.5 mm Dia.
 • 12.5 mm Dia. x 12.5 mm W x 12.5 mm H
 • 12.5 mm Dia. x 6 mm H
 • 12.5 mm Dia. x 7.2 mm W
 • 12.7 mm H x 7.4 mm D
 • 12.7 mm Dia.
 • 12.7 mm L
 • 12.7 mm L x 20.9 mm H
 • 12.7 mm L x 22.2 mm H
 • 12.7 mm L x 23.5 mm H
 • 12.7 mm L x 3 mm W x 20.9 mm H
 • 12.7 mm L x 3 mm W x 22.2 mm H
 • 12.8 mm D
 • 12.8 mm L x 3 mm W x 17.5 mm H
 • 12.95 mm L
 • 12.95 mm L x 18 mm H x 13 mm D
 • 13 mm D
 • 13 mm Dia.
 • 13 mm Dia. x 16.0 mm L
 • 13 mm Dia. x 4.7 mm H
 • 13 mm Dia. x 4.8 mm H
 • 13 mm Dia. x 4.9 mm H
 • 13 mm Dia. x 5.1 mm H
 • 13 mm Dia. x 5.5 mm H
 • 13 mm Dia. x 5.9 mm H
 • 13 mm Dia. x 6.3 mm H
 • 13 mm Dia. x 6.6 mm H
 • 13 mm L
 • 13 mm L x 14.5 mm W x 1 mm H
 • 13 mm L x 18 mm H
 • 13 mm L x 3 mm W x 18.2 mm H
 • 13 mm L x 3.1 mm W x 18 mm H x 13 mm D
 • 13 mm L x 5.2 mm W x 1 mm H
 • 13 mm L x 7.5 mm W x 1 mm H
 • 13.4 mm H x 7.4 mm D
 • 13.5 mm H x 7.6 mm D
 • 13.5 mm Dia. x 17 mm W
 • 13.5 mm L x 6 mm W x 12.6 mm H
 • 13.5 mm L x 8.9 mm W x 3 mm H
 • 13.5 mm W
 • 13.58 mm D
 • 13.6 mm H x 9.7 mm D
 • 13.7 mm H x 7.4 mm D
 • 13.7 mm H x 7.9 mm D
 • 13.94 mm L x 3.1 mm W x 19.94 mm H
 • 13.97 mm D
 • 13.97 mm Dia. x 13.97 mm L
 • 13.97 mm Dia. x 3.56 mm H
 • 13.97 mm L
 • 13.97 mm L x 14 mm W x 20.07 mm H
 • 13.97 mm L x 14 mm W x 24.89 mm H
 • 14 mm H x 8.9 mm D
 • 14 mm D x 49 mm L
 • 14 mm Dia.
 • 14 mm Dia. x 11.2 mm W x 22 mm L x 22 mm H
 • 14 mm Dia. x 12 mm L
 • 14 mm Dia. x 22.5 mm L
 • 14 mm Dia. x 25.4 mm L
 • 14 mm Dia. x 5 mm H
 • 14 mm Dia. x 5.6 mm H
 • 14 mm Dia. x 7.3 mm H
 • 14 mm L
 • 14 mm L x 13.5 mm W
 • 14 mm L x 15.9 mm W x 1 mm H
 • 14 mm L x 19.3 mm H
 • 14 mm L x 21.7 mm H
 • 14 mm L x 23.5 mm H
 • 14 mm L x 24.1 mm H
 • 14 mm L x 24.3 mm H
 • 14 mm L x 25.6 mm H
 • 14 mm L x 3 mm W x 19.3 mm H
 • 14 mm L x 3 mm W x 21.3 mm H
 • 14 mm L x 3 mm W x 21.7 mm H
 • 14 mm L x 3 mm W x 21.9 mm H
 • 14 mm L x 3 mm W x 22 mm H
 • 14 mm L x 3 mm W x 22.2 mm H
 • 14 mm L x 3 mm W x 23.5 mm H
 • 14 mm L x 3 mm W x 24.1 mm H
 • 14 mm L x 4.1 mm W x 21.7 mm H
 • 14 mm L x 4.1 mm W x 22.4 mm H
 • 14 mm W
 • 14 mm W x 21.9 mm H
 • 14.4 mm L x 3 mm W x 24.8 mm H x 14.4 mm D
 • 14.4 mm W x 24.8 mm H
 • 14.48 mm L x 19.56 mm H x 13.58 mm D
 • 14.5 mm H x 9.4 mm D
 • 14.5 mm D
 • 14.5 mm L x 19.6 mm H
 • 14.5 mm L x 3.1 mm W x 19.6 mm H x 14.5 mm D
 • 14.6 mm L x 0.9 mm W x 0.9 mm H
 • 140 mm W x 140 mm L x 0.28 mm H
 • 140 mm W x 140 mm L x 0.35 mm H
 • 140 mm W x 280 mm L x 0.28 mm H
 • 140 mm W x 280 mm L x 0.35 mm H
 • 15 mm Dia.
 • 15 mm Dia. x 7 mm W x 22 mm H
 • 15.18 mm L x 3.1 mm W x 21.18 mm H
 • 15.18 mm L x 3.1 mm W x 21.18 mm H x 17.8 mm D
 • 15.2 mm H x 10.2 mm D
 • 15.2 mm H x 9.7 mm D
 • 15.2 mm L
 • 15.2 mm L x 8.9 mm W x 3 mm H
 • 15.24 mm Dia. x 15.24 mm L
 • 15.24 mm L
 • 15.36 mm D
 • 15.4 mm L x 7 mm W
 • 15.5 mm Dia. x 18.5 mm L
 • 15.5 mm Dia. x 19 mm L
 • 15.8 mm H x 11.2 mm D
 • 16 mm H x 10.4 mm D
 • 16 mm Dia.
 • 16 mm Dia. x 16 mm W x 0.2 mm H
 • 16 mm Dia. x 19.7 mm L
 • 16 mm Dia. x 7 mm W x 23 mm H
 • 16 mm L x 3 mm W x 20.9 mm H
 • 16 mm L x 6 mm W x 12.6 mm H
 • 16 mm W
 • 16.0 mm L x 5.30 mm H
 • 16.26 mm L x 21.34 mm H x 15.36 mm D
 • 16.3 mm D
 • 16.3 mm L x 21.3 mm H
 • 16.3 mm L x 3.1 mm W x 21.3 mm H x 16.3 mm D
 • 16.3 mm W x 31.8 mm H
 • 16.5 mm L
 • 16.5 mm L x 24.1 mm H
 • 16.5 mm L x 24.9 mm H
 • 16.5 mm L x 25.2 mm H
 • 16.5 mm L x 25.7 mm H
 • 16.5 mm L x 26.2 mm H
 • 16.5 mm L x 3 mm W x 22.5 mm H
 • 16.5 mm L x 3 mm W x 24.1 mm H
 • 16.5 mm L x 3 mm W x 25.2 mm H
 • 16.5 mm L x 3 mm W x 26.8 mm H
 • 16.5 mm W
 • 16.5 mm W x 22.5 mm H
 • 16.51 mm Dia. x 16.51 mm L
 • 16.51 mm L
 • 16.7 mm H x 11.7 mm D
 • 16.76 mm D
 • 16.8 mm H x 10.2 mm D
 • 17 mm Dia.
 • 17 mm Dia. x 20.0 mm L
 • 17 mm Dia. x 4.7 mm H
 • 17 mm Dia. x 4.9 mm H
 • 17 mm Dia. x 5.1 mm H
 • 17 mm Dia. x 5.5 mm H
 • 17 mm Dia. x 5.9 mm H
 • 17 mm Dia. x 6.3 mm H
 • 17 mm Dia. x 6.6 mm H
 • 17 mm Dia. x 7 mm W
 • 17 mm L
 • 17.4 mm L x 13.6 mm W
 • 17.4 mm L x 3 mm W x 24.9 mm H x 17.4 mm D
 • 17.4 mm W x 24.9 mm H
 • 17.5 mm H x 12.8 mm D
 • 17.5 mm D
 • 17.5 mm L x 26 mm H
 • 17.5 mm L x 26.5 mm H
 • 17.5 mm L x 28 mm H
 • 17.5 mm L x 3 mm W x 22.4 mm H
 • 17.5 mm L x 3.5 mm W x 28 mm H
 • 17.5 mm L x 7.3 mm W x 0.8 mm H
 • 17.5 mm L x 7.4 mm W
 • 17.6 mm L x 11.2 mm W x 11.7 mm H
 • 17.78 mm L
 • 17.78 mm L x 22.86 mm H x 16.76 mm D
 • 17.8 mm D
 • 17.8 mm L x 22.9 mm H
 • 17.8 mm L x 3.1 mm W x 22.9 mm H x 17.8 mm D
 • 17.84 mm L x 3.1 mm W x 23.84 mm H
 • 18 mm L
 • 18.4 mm H x 12 mm D
 • 18.7 mm L x 5.1 mm W x 24.4 mm H
 • 18.9 mm H x 8.9 mm D
 • 19 mm H
 • 19.05 mm Dia. x 19.05 mm L
 • 19.05 mm L
 • 19.05 mm L x 19.1 mm W x 26.67 mm H
 • 19.1 mm H x 14.5 mm D
 • 19.1 mm L
 • 19.1 mm L x 25.9 mm H
 • 19.1 mm L x 26.7 mm H
 • 19.1 mm L x 27.7 mm H
 • 19.1 mm W
 • 19.3 mm L x 3 mm W x 31.9 mm H x 31.9 mm D
 • 19.3 mm W x 31.9 mm H
 • 19.4 mm L x 12.3 mm W x 8.3 mm H
 • 19.55 mm Dia.
 • 19.9 mm L x 4.9 mm W
 • 19.9 mm L x 5.3 mm W x 0.8 mm H
 • 19.93 mm D
 • 2 mm Dia.
 • 2 mm Dia. x 4.57 mm L
 • 2 mm Dia. x 4.6 mm L
 • 2 mm L
 • 2 mm L x 1.2 mm W
 • 2 mm L x 1.2 mm W x 0.75 mm H
 • 2.0 mm L
 • 2.01 mm L x 0.50 mm H
 • 2.2 mm L x 1.5 mm W
 • 2.3 mm L x 1.5 mm W x 0.85 mm H
 • 2.3 mm L x 1.5 mm W x 1.25 mm H
 • 2.3 mm W x 4.1 mm H
 • 2.413 mm Dia.
 • 2.49 mm W x 3.2 mm L x 1.7 mm H
 • 2.5 mm Dia. x 2.5 mm W
 • 2.5 mm Dia. x 5.5 mm L
 • 2.5 mm W x 3.2 mm L x 1.6 mm H
 • 2.54 mm Dia.
 • 2.54 mm Dia. x 12.7 mm L
 • 2.54 mm Dia. x 4.32 mm L
 • 2.54 mm L
 • 2.54 mm W
 • 2.54 mm W x 3.2 mm L x 2.87 mm H
 • 2.79 mm Dia.
 • 2.90 mm L
 • 20 mm Dia.
 • 20 mm Dia. x 12 mm L
 • 20 mm Dia. x 12 mm L x 5.6 mm H
 • 20 mm Dia. x 13 mm L
 • 20 mm Dia. x 25.4 mm L
 • 20 mm Dia. x 31 mm L
 • 20 mm Dia. x 5 mm H
 • 20 mm Dia. x 5.6 mm H
 • 20 mm Dia. x 66.3 mm L
 • 20 mm Dia. x 7.3 mm H
 • 20 mm Dia. x 9.7 mm W x 25.7 mm L x 25.7 mm H
 • 20.0 mm L x 5.30 mm H
 • 20.3 mm L
 • 20.32 mm Dia. x 20.32 mm L
 • 20.32 mm L
 • 20.67 mm L x 3.1 mm W x 26.67 mm H
 • 20.8 mm H x 16.3 mm D
 • 20.8 mm D
 • 20.8 mm L x 3.5 mm W
 • 20.9 mm L x 3.5 mm W
 • 20.9 mm L x 3.8 mm W
 • 20.9 mm L x 4.9 mm W
 • 21 mm Dia. x 7 mm W x 28 mm H
 • 21 mm L x 3 mm W x 26.1 mm H
 • 21 mm W x 26.1 mm H
 • 21.2 mm L x 5.3 mm W x 27.4 mm H
 • 21.3 mm D
 • 21.3 mm L x 10.2 mm W
 • 21.3 mm L x 11 mm W x 1.1 mm H
 • 21.3 mm L x 26.4 mm H
 • 21.3 mm L x 3.1 mm W x 26.4 mm H x 21.3 mm D
 • 21.34 mm L x 26.42 mm H
 • 21.5 mm Dia. x 25.5 mm L
 • 21.5 mm Dia. x 26 mm L
 • 21.59 mm L x 21.6 mm W x 29.21 mm H
 • 21.6 mm L x 28.4 mm H
 • 21.6 mm L x 29.2 mm H
 • 21.6 mm L x 3 mm W x 28.4 mm H
 • 21.6 mm L x 3 mm W x 30.2 mm H
 • 21.6 mm L x 3 mm W x 31.1 mm H
 • 21.6 mm L x 30.2 mm H
 • 21.6 mm L x 7.5 mm W x 1 mm H
 • 21.6 mm W
 • 22 mm Dia.
 • 22 mm Dia. x 25.5 mm L
 • 22.1 mm L x 3 mm W x 29.8 mm H x 22.1 mm D
 • 22.1 mm L x 5.2 mm W
 • 22.1 mm L x 5.2 mm W x 1 mm H
 • 22.1 mm W x 29.8 mm H
 • 22.2 mm L x 3.8 mm W
 • 22.4 mm H x 17.5 mm D
 • 22.9 mm L x 5.3 mm W
 • 22.9 mm L x 5.3 mm W x 0.8 mm H
 • 23.1 mm L x 4.3 mm W
 • 23.1 mm L x 5.2 mm W
 • 23.1 mm L x 5.2 mm W x 1 mm H
 • 23.1 mm L x 5.3 mm W
 • 23.1 mm L x 5.3 mm W x 0.8 mm H
 • 23.1 mm L x 5.3 mm W x 1 mm H
 • 23.11 mm D
 • 23.11 mm L x 3 mm W x 29.3 mm H
 • 23.2 mm L x 3.9 mm W x 0.8 mm H
 • 23.3 mm L x 3.9 mm W x 0.8 mm H
 • 23.4 mm L x 11 mm W
 • 23.4 mm L x 11 mm W x 1.1 mm H
 • 23.5 mm W x 27.9 mm H
 • 23.5 mm L x 27.9 mm H
 • 23.5 mm L x 28.7 mm H
 • 23.5 mm L x 3.6 mm W x 28.6 mm H
 • 23.5 mm L x 3.6 mm W x 28.7 mm H
 • 23.5 mm W
 • 23.5 mm W x 21.7 mm H
 • 23.5 mm W x 28.7 mm H
 • 23.51 mm L x 3.1 mm W x 29.51 mm H
 • 23.9 mm D
 • 24 mm Dia.
 • 24 mm Dia. x 27.0 mm L
 • 24 mm Dia. x 5.1 mm H
 • 24 mm Dia. x 5.3 mm H
 • 24 mm Dia. x 5.5 mm H
 • 24 mm Dia. x 5.9 mm H
 • 24 mm Dia. x 6.1 mm H
 • 24 mm Dia. x 6.3 mm H
 • 24 mm Dia. x 6.7 mm H
 • 24 mm Dia. x 7 mm H
 • 24 mm L x 10.8 mm W
 • 24 mm L x 13.9 mm W
 • 24 mm L x 14.8 mm W
 • 24 mm L x 4.9 mm W
 • 24 mm L x 5 mm H
 • 24 mm L x 6.9 mm W
 • 24 mm L x 9.9 mm W
 • 24.1 mm L x 29 mm H
 • 24.1 mm L x 29.7 mm H
 • 24.1 mm L x 31 mm H
 • 24.1 mm W
 • 24.13 mm L x 7.4 mm W x 29.72 mm H
 • 24.2 mm L x 3 mm W x 32.9 mm H x 24.2 mm D
 • 24.2 mm L x 4.9 mm W
 • 24.2 mm W x 32.9 mm H
 • 24.4 mm H x 11.43 mm D
 • 24.9 mm D
 • 24.9 mm L x 3.1 mm W x 30 mm H x 24.9 mm D
 • 24.9 mm L x 30 mm H
 • 24.9 mm L x 6.1 mm W x 33.8 mm H x 16.25 mm D
 • 25 mm Dia. x 11.2 mm W x 35.2 mm L x 35.2 mm H
 • 25.4 mm H x 20.8 mm D
 • 26 mm Dia. x 10.5 mm H
 • 26 mm Dia. x 7 mm W x 31 mm H
 • 26 mm L x 11.9 mm W
 • 26 mm L x 15.9 mm W
 • 26 mm L x 5.2 mm W
 • 26 mm L x 5.3 mm W
 • 26.2 mm L x 5.3 mm W
 • 26.3 mm D
 • 26.4 mm L
 • 26.5 mm L
 • 27 mm L x 4.1 mm H
 • 27.1 mm L x 13.9 mm W
 • 27.2 mm D
 • 27.2 mm L x 3 mm W x 31.8 mm H
 • 27.35 mm L x 19 mm W x 6.65 mm H
 • 27.4 mm H x 13.97 mm D
 • 28 mm W x 32.5 mm L
 • 28.4 mm D
 • 28.4 mm L x 13 mm W
 • 28.4 mm L x 3.1 mm W x 33.5 mm H x 28.4 mm D
 • 28.4 mm L x 33.5 mm H
 • 28.45 mm L x 33.53 mm H
 • 28.6 mm H x 23.9 mm D
 • 29.1 mm L x 14.5 mm W x 1 mm H
 • 29.1 mm L x 15 mm W x 1 mm H
 • 29.3 mm L x 2.9 mm W
 • 3 mm Dia.
 • 3 mm Dia. x 31.0 mm L
 • 3 mm L x 1.5 mm W
 • 3 mm L x 1.5 mm W x 0.6 mm H
 • 3 mm L x 1.5 mm W x 0.75 mm H
 • 3 mm L x 2.35 mm W
 • 3.15 mm L x 1.65 mm W
 • 3.15 mm L x 1.65 mm W x 1.12 mm H
 • 3.2 mm L
 • 3.2 mm L x 1.35 mm H
 • 3.2 mm W x 1.6 mm L x 1.22 mm H
 • 3.2 mm W x 2.5 mm L
 • 3.20 mm L x 0.50 mm H
 • 3.20mm L x 0.50 mm H
 • 3.4 mm L x 1.8 mm W
 • 3.4 mm L x 1.8 mm W x 0.64 mm H
 • 3.4 mm L x 1.8 mm W x 0.68 mm H
 • 3.4 mm L x 1.8 mm W x 0.7 mm H
 • 3.4 mm L x 1.8 mm W x 0.85 mm H
 • 3.4 mm L x 1.8 mm W x 0.89 mm H
 • 3.4 mm L x 1.8 mm W x 067 mm H
 • 3.4 mm L x 1.8 mm W x 1.1 mm H
 • 3.4 mm L x 1.8 mm W x 1.2 mm H
 • 3.4 mm L x 1.9 mm W x 1.4 mm H
 • 3.43 mm L x 0.85 mm H
 • 3.43 mm L x 2.58 mm W x 0.85 mm H
 • 3.43 mm L x 2.8 mm W
 • 3.43 mm L x 2.8 mm W x 0.48 mm H
 • 3.43 mm L x 2.8 mm W x 0.62 mm H
 • 3.43 mm L x 2.8 mm W x 0.71 mm H
 • 3.43 mm L x 2.8 mm W x 0.85 mm H
 • 3.43 mm L x 2.8 mm W x 1.07 mm H
 • 3.43 mm L x 2.8 mm W x 1.1 mm H
 • 3.43 mm L x 2.8 mm W x 1.17 mm H
 • 3.43 mm L x 2.8 mm W x 1.22 mm H
 • 3.5 mm Dia. x 10 mm L
 • 3.5 mm Dia. x 3.5 mm W
 • 3.5 mm Dia. x 6.5 mm L
 • 3.5 mm L x 1.8 mm W
 • 3.5 mm L x 1.8 mm W x 1.6 mm H
 • 3.56 mm Dia. x 4.83 mm L
 • 3.81 mm Dia.
 • 3.81 mm W
 • 3.94 mm L
 • 30.1 mm L x 11.25 mm W x 6.65 mm H
 • 31.7 mm L x 3.3 mm W x 0.8 mm H
 • 31.8 mm H x 27.2 mm D
 • 31.8 mm L x 13.5 mm W
 • 31.8 mm L x 13.5 mm W x 1.1 mm H
 • 31.8 mm L x 13.5 mm W x 1.1 mm H
 • 32 mm Dia.
 • 32 mm Dia. x 55 mm L
 • 32 mm Dia. x 9.3 mm H
 • 32 mm L x 5.3 mm W x 0.8 mm H
 • 32.4 mm L x 13.6 mm W
 • 32.4 mm L x 13.6 mm W x 1.1 mm H
 • 34 mm Dia.
 • 34 mm Dia. x 37.0 mm L x 10.7 mm H
 • 34 mm Dia. x 37.0 mm L x 5.7 mm H
 • 34 mm Dia. x 37.0 mm L x 5.9 mm H
 • 34 mm Dia. x 37.0 mm L x 6.4 mm H
 • 34 mm Dia. x 37.0 mm L x 6.9 mm H
 • 34 mm Dia. x 37.0 mm L x 8.3 mm H
 • 34 mm Dia. x 47.5 mm L
 • 35 mm L x 6.9 mm W
 • 36 mm L x 4.1 mm W
 • 37 mm Dia.
 • 37 mm L x 11.8 mm H
 • 37 mm L x 11.9 mm H
 • 37 mm L x 12 mm H
 • 37 mm L x 12.3 mm H
 • 37 mm L x 12.4 mm H
 • 37 mm L x 12.5 mm H
 • 37 mm L x 12.8 mm H
 • 37 mm L x 13 mm H
 • 37 mm L x 13.2 mm H
 • 37 mm L x 13.4 mm H
 • 37 mm L x 13.7 mm H
 • 37 mm L x 13.9 mm H
 • 37 mm L x 14.2 mm H
 • 37 mm L x 14.8 mm H
 • 37 mm L x 15.4 mm H
 • 37 mm L x 15.8 mm H
 • 37 mm L x 16.3 mm H
 • 38.8 mm L x 3.5 mm W
 • 39 mm L
 • 4 mm Dia.
 • 4 mm Dia. x 7.5 mm L
 • 4 mm L
 • 4.1 mm W x 10.5 mm H
 • 4.1 mm W x 9.5 mm H
 • 4.2 mm W x 10 mm L
 • 4.3 mm L
 • 4.37 mm L x 3.07 mm W
 • 4.37 mm L x 3.41 mm W x 0.89 mm H
 • 4.4 mm L x 0.9 mm W x 0.9 mm H
 • 4.47 mm L x 3.15 mm W
 • 4.47 mm L x 3.15 mm W x 0.61 mm H
 • 4.47 mm L x 3.15 mm W x 1.13 mm H
 • 4.5 mm Dia.
 • 4.5 mm Dia. x 3.5 mm W x 9.5 mm H
 • 4.5 mm Dia. x 4.5 mm W
 • 4.5 mm Dia. x 7.5 mm L
 • 4.5 mm Dia. x 9.5 mm H
 • 4.5 mm L
 • 4.6 mm H x 5.8 mm D
 • 4.7 mm D x 4.7 mm L
 • 4.72 mm L x 3.7 mm W
 • 4.73 mm L x 2 mm W
 • 4.73 mm L x 3.41 mm W
 • 4.73 mm L x 3.41 mm W x 0.48 mm H
 • 4.73 mm L x 3.41 mm W x 0.62 mm H
 • 4.73 mm L x 3.41 mm W x 0.75 mm H
 • 4.73 mm L x 3.41 mm W x 0.81 mm H
 • 4.73 mm L x 3.41 mm W x 0.85 mm H
 • 4.73 mm L x 3.41 mm W x 0.89 mm H
 • 4.73 mm L x 3.41 mm W x 1.1 mm H
 • 4.73 mm L x 3.41 mm W x 1.22 mm H
 • 4.73 mm L x 3.41 mm W x 1.25 mm H
 • 4.73 mm L x 3.41 mm W x 2 mm H
 • 4.8 mm L x 3.8 mm W x 9.3 mm H
 • 4.83 mm L x 1.52 mm W x 1.52 mm H
 • 4.9 mm L x 5.2 mm W x 1.2 mm H
 • 40 mm Dia.
 • 40 mm Dia. x 10.9 mm W x 39 mm H
 • 40 mm Dia. x 55 mm L
 • 40 mm Dia. x 60.3 mm L x 12.7 mm H
 • 40 mm Dia. x 62 mm L x 15 mm H
 • 40 mm Dia. x 8.3 mm W x 39 mm H
 • 40 mm Dia. x 9.3 mm H
 • 40 mm Dia. x 9.4 mm W x 39 mm H
 • 40 mm Dia. x 9.9 mm W x 39 mm H
 • 47.6 mm L x 8.5 mm W x 1.3 mm H
 • 5 mm D
 • 5 mm D x 12 mm L
 • 5 mm D x 4 mm L
 • 5 mm D x 4.4 mm L
 • 5 mm D x 5 mm L
 • 5 mm D x 6 mm L
 • 5 mm D x 60 mm L
 • 5 mm D x 7.2 mm L
 • 5 mm D x 7.3 mm L
 • 5 mm D x 7.5 mm L
 • 5 mm D x 7.6 mm L
 • 5 mm D x 9.2 mm L
 • 5 mm Dia.
 • 5 mm Dia. x 1.3 mm H
 • 5 mm Dia. x 5 mm H
 • 5 mm H
 • 5 mm L
 • 5 mm W x 15 mm H
 • 5 mm W x 5.7 mm L x 2.3 mm H
 • 5 mm W x 5.77 mm L
 • 5 mm W x 8 mm L x 2.03 mm H
 • 5 mm W x 8.51 mm L x 2.03 mm H
 • 5.08 mm Dia.
 • 5.08 mm L
 • 5.1 mm L x 2.1 mm W x 5.1 mm H
 • 5.2 mm L x 3.5 mm W x 5.2 mm H
 • 5.3 mm D x 9.3 mm L
 • 5.33 mm L x 3.8 mm W x 9.4 mm H
 • 5.4 mm D x 5.7 mm L
 • 5.44 mm L x 4.22 mm W x 4.93 mm H
 • 5.44 mm L x 4.43 mm W
 • 5.44 mm L x 4.93 mm W x 0.85 mm H
 • 5.44 mm L x 4.93 mm W x 1.09 mm H
 • 5.44 mm L x 4.93 mm W x 1.52 mm H
 • 5.44 mm L x 4.93 mm W x 1.78 mm H
 • 5.44 mm W x 7.98 mm H
 • 5.5 mm D x 60 mm L
 • 5.5 mm Dia. x 10.5 mm H
 • 5.5 mm Dia. x 3.5 mm W x 10.5 mm H
 • 5.5 mm Dia. x 4.5 mm W x 10.5 mm H
 • 5.6 mm Dia.
 • 5.6 mm H
 • 5.6 mm L x 2.3 mm W x 5.6 mm H
 • 52.32 mm L
 • 53 mm W x 71 mm L x 0.28 mm H
 • 6 mm D
 • 6 mm D x 12.2 mm L
 • 6 mm D x 8 mm L
 • 6 mm D x 8.1 mm L
 • 6 mm Dia.
 • 6 mm Dia. x 5 mm H
 • 6 mm L x 3.8 mm W x 10 mm H
 • 6 mm L x 3.8 mm W x 6 mm H
 • 6 mm L x 4.7 mm W x 10 mm H
 • 6.1 mm D x 8 mm L
 • 6.1 mm L x 11 mm W x 1.1 mm H
 • 6.15 mm D x 9.1 mm L
 • 6.2 mm D x 4.3 mm L
 • 6.2 mm L x 3.8 mm W x 11.5 mm H
 • 6.3 mm W x 8 mm L x 4.5 mm H
 • 6.35 mm L
 • 6.4 mm L x 5.5 mm W x 0.9 mm H
 • 6.5 mm D
 • 6.5 mm Dia.
 • 6.5 mm Dia. x 2.41 mm W
 • 6.5 mm L x 4.6 mm W x 11 mm H
 • 6.5 mm W x 11 mm H
 • 6.6 mm D x 5 mm L
 • 6.6 mm L x 3.2 mm W x 7.4 mm H
 • 6.6 mm L x 7.4 mm W x 12.19 mm H
 • 6.6 mm L x 7.4 mm W x 14.22 mm H
 • 6.6 mm W x 15 mm H
 • 6.71 mm W x 9.4 mm H
 • 6.73 mm L x 4.8 mm W
 • 6.8 mm D x 10 mm L
 • 6.86 mm L x 10.8 mm H
 • 6.86 mm L x 3 mm W x 10.8 mm H
 • 6.9 mm D
 • 6.9 mm L x 10.8 mm H
 • 6.9 mm L x 3.1 mm W x 11.4 mm H
 • 6.9 mm W x 10.8 mm H
 • 60 mm Dia.
 • 60 mm Dia. x 100 mm L
 • 60 mm Dia. x 60.3 mm L x 12.7 mm H
 • 60 mm Dia. x 62 mm L x 15 mm H
 • 62.5 mm W x 80 mm L x 0.28 mm H
 • 62.5 mm W x 80 mm L x 0.35 mm H
 • 66.3 mm L
 • 7 mm Dia.
 • 7 mm Dia. x 10.0 mm L
 • 7 mm Dia. x 4.2 mm H
 • 7 mm Dia. x 4.3 mm H
 • 7 mm Dia. x 4.5 mm H
 • 7 mm Dia. x 4.9 mm H
 • 7 mm Dia. x 4.9 mm W x 12 mm H
 • 7 mm Dia. x 5 mm H
 • 7 mm Dia. x 5.4 mm H
 • 7 mm Dia. x 5.6 mm H
 • 7 mm Dia. x 5.7 mm H
 • 7 mm Dia. x 6 mm H
 • 7 mm Dia. x 6 mm W
 • 7 mm Dia. x 8.5 mm L
 • 7 mm Dia. x 9 mm L
 • 7.1 mm L x 11 mm H
 • 7.1 mm L x 3 mm W x 11 mm H
 • 7.1 mm L x 5.2 mm W
 • 7.15 mm L x 8.5 mm W x 8.1 mm H
 • 7.2 mm D x 10 mm L
 • 7.2 mm D x 13.4 mm L
 • 7.2 mm D x 50 mm L
 • 7.2 mm W x 7.6 mm L x 2 mm H
 • 7.3 mm Dia. x 12.3 mm H
 • 7.3 mm Dia. x 3.5 mm W x 12.3 mm H
 • 7.3 mm Dia. x 4.5 mm W x 12.3 mm H
 • 7.37 mm D
 • 7.37 mm L x 12.19 mm H x 7.4 mm D
 • 7.37 mm L x 12.7 mm H
 • 7.37 mm L x 12.7 mm H x 7.4 mm D
 • 7.37 mm L x 12.95 mm H x 7.4 mm D
 • 7.4 mm D
 • 7.4 mm Dia.
 • 7.4 mm Dia. x 4 mm H
 • 7.4 mm Dia. x 4.5 mm H
 • 7.4 mm L x 11.7 mm H
 • 7.4 mm L x 12.2 mm H
 • 7.4 mm L x 14.2 mm H
 • 7.4 mm L x 3 mm W x 12.2 mm H
 • 7.4 mm L x 3 mm W x 12.2 mm H x 7.4 mm D
 • 7.4 mm L x 3 mm W x 12.7 mm H
 • 7.4 mm L x 3 mm W x 14.2 mm H
 • 7.4 mm L x 3.1 mm W x 12.7 mm H
 • 7.4 mm L x 3.1 mm W x 12.7 mm H x 7.4 mm D
 • 7.4 mm L x 3.1 mm W x 13.4 mm H
 • 7.4 mm L x 3.1 mm W x 13.4 mm H x 7.4 mm D
 • 7.4 mm L x 3.1 mm W x 13.7 mm H
 • 7.4 mm L x 3.1 mm W x 13.7 mm H x 7.4 mm D
 • 7.4 mm W
 • 7.4 mm W x 7.4 mm D
 • 7.5 mm D
 • 7.5 mm Dia. x 2.8 mm W
 • 7.5 mm L x 5.6 mm W x 13 mm H
 • 7.6 mm D
 • 7.6 mm D x 20 mm L
 • 7.62 mm L
 • 7.62 mm L x 13.46 mm H x 7.6 mm D
 • 7.62 mm L x 13.72 mm H x 7.9 mm D
 • 7.9 mm D
 • 7.9 mm L x 3 mm W x 13.7 mm H
 • 7.9 mm L x 3.1 mm W x 13.7 mm H
 • 7.9 mm L x 3.1 mm W x 13.7 mm H x 7.9 mm D
 • 7.9 mm L x 5.4 mm W x 3 mm H
 • 7.98 mm L x 3 mm W
 • 7.98 mm L x 3 mm W x 5.44 mm H
 • 7.98 mm L x 3.18 mm W
 • 7.98 mm L x 5.44 mm W
 • 7.98 mm L x 5.44 mm W x 3 mm H
 • 7.98 mm L x 5.44 mm W x 3.18 mm H
 • 7.98 mm L x 5.44 mm W x 3.18 mmm H
 • 7.98 mm L x 5.44 mm W x 3.28 mm H
 • 70.5 mm L x 3.8 mm W
 • 8 mm D
 • 8 mm D x 10 mm L
 • 8 mm D x 10.5 mm L
 • 8 mm D x 10.7 mm L
 • 8 mm D x 11 mm L
 • 8 mm D x 11.2 mm L
 • 8 mm D x 11.3 mm L
 • 8 mm D x 11.5 mm L
 • 8 mm D x 13.4 mm L
 • 8 mm D x 15 mm L
 • 8 mm D x 22 mm L
 • 8 mm D x 5.9 mm L
 • 8 mm D x 6 mm L
 • 8 mm D x 6.05 mm L
 • 8 mm D x 60 mm L
 • 8 mm D x 7.9 mm L
 • 8 mm D x 8 mm L
 • 8 mm Dia.
 • 8 mm Dia. x 11.45 mm L
 • 8 mm Dia. x 6 mm H
 • 8 mm Dia. x 9.5 mm L
 • 8 mm L x 3.1 mm W x 8.3 mm H x 8 mm D
 • 8 mm W x 10.2 mm L x 4.5 mm H
 • 8.1 mm D x 14.4 mm L
 • 8.1 mm D x 6.07 mm L
 • 8.1 mm Dia.
 • 8.1 mm L x 2.8 mm H
 • 8.2 mm L x 11 mm W
 • 8.25 mm D x 12.2 mm L
 • 8.25 mm D x 12.5 mm L
 • 8.3 mm H x 8 mm D
 • 8.3 mm D
 • 8.3 mm D x 11.5 mm L
 • 8.3 mm D x 6.05 mm L
 • 8.4 mm D x 11.8 mm L
 • 8.5 mm Dia.
 • 8.5 mm Dia. x 17.5 mm L
 • 8.5 mm Dia. x 6 mm W x 13 mm H
 • 8.51 mm L
 • 8.51 mm L x 1.27 mm H
 • 8.66 mm L
 • 8.8 mm W x 13.8 mm H
 • 8.89 mm Dia. x 8.89 mm L
 • 8.89 mm L
 • 8.89 mm L x 8.9 mm W x 13.46 mm H
 • 8.89 mm L x 8.9 mm W x 15.42 mm H
 • 8.9 mm D
 • 8.9 mm L
 • 8.9 mm L x 10.2 mm H
 • 8.9 mm L x 12.7 mm H
 • 8.9 mm L x 12.8 mm H
 • 8.9 mm L x 13.5 mm H
 • 8.9 mm L x 14.4 mm H
 • 8.9 mm L x 15.2 mm H
 • 8.9 mm L x 3 mm W x 13.5 mm H
 • 8.9 mm L x 3 mm W x 14 mm H x 8.9 mm D
 • 8.9 mm L x 3 mm W x 14.2 mm H
 • 8.9 mm L x 3 mm W x 15.2 mm H
 • 8.9 mm L x 3 mm W x 15.4 mm H
 • 8.9 mm L x 3 mm W x 18.9 mm H x 8.9 mm D
 • 8.9 mm W
 • 80 mm Dia. x 118 mm L
 • 80 mm W x 125 mm L x 0.28 mm H
 • 80 mm W x 125 mm L x 0.35 mm H
 • 87 mm W x 155 mm L x 0.28 mm H
 • 9 mm Dia.
 • 9 mm Dia. x 11 mm L
 • 9 mm Dia. x 11.5 mm L
 • 9 mm Dia. x 12.0 mm L
 • 9 mm Dia. x 4.1 mm H
 • 9 mm Dia. x 4.3 mm H
 • 9 mm Dia. x 4.5 mm H
 • 9 mm Dia. x 4.9 mm H
 • 9 mm Dia. x 5.4 mm H
 • 9 mm Dia. x 5.7 mm H
 • 9 mm Dia. x 6 mm W
 • 9 mm Dia. x 6.8 mm W
 • 9 mm L x 10.8 mm W x 10.2 mm H
 • 9 mm L x 20 mm W x 10 mm H
 • 9 mm L x 4.5 mm W x 9.6 mm H
 • 9 mm L x 4.6 mm W x 12.5 mm H
 • 9 mm W x 12.5 mm H
 • 9.1 mm D x 45 mm L
 • 9.3 mm Dia. x 14.3 mm H
 • 9.3 mm Dia. x 3.5 mm W x 14.3 mm H
 • 9.3 mm Dia. x 4.5 mm W x 14.3 mm H
 • 9.4 mm D
 • 9.4 mm Dia.
 • 9.4 mm Dia. x 3.30 mm H
 • 9.4 mm L x 3 mm W x 14 mm H
 • 9.4 mm L x 3.4 mm W x 7.4 mm H
 • 9.4 mm L x 6.71 mm W x 3 mm H
 • 9.4 mm W x 14.4 mm H
 • 9.4 mm W x 9.4 mm D
 • 9.5 mm D x 15 mm L
 • 9.5 mm D x 75 mm L
 • 9.5 mm Dia. x 4 mm H
 • 9.5 mm Dia. x 6 mm W x 14 mm H
 • 9.5 mm L x 3 mm W
 • 9.5 mm L x 4.5 mm W x 13.5 mm H
 • 9.5 mm L x 6.71 mm W
 • 9.5 mm L x 6.71 mm W x 3 mm H
 • 9.5 mm L x 6.71 mm W x 3.18 mm H
 • 9.6 mm Dia. x 6 mm H
 • 9.65 mm L x 14.48 mm H x 9.4 mm D
 • 9.7 mm D
 • 9.7 mm L x 3.1 mm W x 15.2 mm H
 • 9.7 mm L x 3.1 mm W x 15.2 mm H x 9.7 mm D
 • 9.8 mm L x 0.15 mm W x 16.8 mm H x 9.8 mm D
 • 9.8 mm L x 5 mm W x 13.5 mm H
 • 9.9 mm L x 5.2 mm W x 1 mm H

Failsafe Protection Y/N

 • N
 • Y

Flammability Rating

 • IP 66, 68
 • UL 94 V-0

Fuse Size / Group

 • 10 mm x 38 mm
 • 1608
 • 2AG
 • 3AG
 • 5 mm x 15 mm
 • 5 mm x 20 mm
 • 5 mm, 6.3 mm and ATQ
 • 6.3 mm x 32 mm
 • ATC
 • ATO
 • BF1
 • Blade
 • Blade Fuse
 • CC
 • CF8
 • Class CC
 • Class CC / Class G
 • Class CC, Class G, Class J, Class T
 • Class G
 • Class H
 • Class H, Class J
 • Class J
 • Class R
 • Class T
 • E-Rated
 • Glass Tube
 • Global Pro
 • HRC Form II
 • LGR / LGF
 • LT-5
 • Max-Blade
 • Maxi
 • Maxi Blade Fuses
 • Maxi Fuse
 • MEGA
 • Micro
 • Micro, Pico
 • Midget
 • Midi
 • Mini
 • Mini Blade
 • Mini Blade, 0.11 in x 0.02 in
 • Mini Blade, Standard Blade, Low Profile Blade
 • MSF 125
 • MSx 250
 • NEC 1-30A
 • NH
 • PICO
 • Potential Transformer
 • SC, Class CC
 • Semiconductor
 • Solid Neutral
 • Standard Blade
 • Standard Blade, Low Profile Blade
 • Standard, 0.205 in x 0.02 in
 • Standard, 0.205 in x 0.032 in
 • Strip Fuse
 • TE5, TR5

Height

 • 0.813 in
 • 0.85 mm
 • 0.875 in
 • 13 mm
 • 13.6 mm
 • 15 mm
 • 15.88 mm
 • 19.05 mm
 • 19.31 mm
 • 22.5 mm
 • 22.6 mm
 • 3 mm
 • 31 mm
 • 31.2 mm
 • 34 mm
 • 34.93 mm
 • 35 mm
 • 35.15 mm
 • 36 mm
 • 38.86 mm
 • 40 mm
 • 45.2 mm
 • 48.01 mm
 • 50.2 mm
 • 50.8 mm
 • 52 mm
 • 53 mm
 • 58.6 mm
 • 59 mm
 • 6 mm
 • 63 mm
 • 63.5 mm
 • 68.4 mm
 • 74.2 mm
 • 8 mm
 • 80 mm
 • 86 mm
 • 89.5 mm
 • 90.5 mm
 • 91.5 mm
 • 93.3 mm
 • 96 mm

Hold Current

 • 0.05 Amp
 • 0.06 Amp
 • 0.065 Amp
 • 0.075 Amp
 • 0.08 Amp
 • 0.09 Amp
 • 0.1 Amp
 • 0.11 Amp
 • 0.12 Amp
 • 0.125 Amp
 • 0.13 Amp
 • 0.14 Amp
 • 0.145 Amp
 • 0.15 Amp
 • 0.16 Amp
 • 0.16 Amps
 • 0.17 Amp
 • 0.18 Amp
 • 0.183 Amp
 • 0.2 Amp
 • 0.23 Amp
 • 0.25 Amp
 • 0.3 Amp
 • 0.33 Amp
 • 0.35 Amp
 • 0.39 Amp
 • 0.4 Amp
 • 0.45 Amp
 • 0.5 Amp
 • 0.55 Amp
 • 0.6 Amp
 • 0.65 Amp
 • 0.7 Amp
 • 0.73 Amp
 • 0.75 Amp
 • 0.8 Amp
 • 0.9 Amp
 • 1 Amp
 • 1.04 Amps
 • 1.1 Amps
 • 1.2 Amps
 • 1.25 Amps
 • 1.27 Amps
 • 1.35 Amps
 • 1.36 Amps
 • 1.4 Amps
 • 1.45 Amps
 • 1.5 Amps
 • 1.55 Amps
 • 1.6 Amps
 • 1.7 Amps
 • 1.73 Amps
 • 1.75 Amps
 • 1.8 Amps
 • 1.85 Amps
 • 1.9 Amps
 • 1.97 Amps
 • 10 Amps
 • 100 mAmps
 • 11 Amps
 • 12 Amps
 • 13 Amps
 • 14 Amps
 • 14.1 Amps
 • 15 Amps
 • 16 Amps
 • 2 Amp
 • 2 Amps
 • 2.1 Amps
 • 2.2 Amps
 • 2.3 Amps
 • 2.4 Amps
 • 2.5 Amps
 • 2.6 Amps
 • 2.7 Amps
 • 20 Amps
 • 21 Amps
 • 3 Amps
 • 3.1 Amps
 • 3.4 Amps
 • 3.5 Amps
 • 3.75 Amps
 • 3.8 Amps
 • 4 Amps
 • 4.2 Amps
 • 4.5 Amps
 • 4.7 Amps
 • 5 Amps
 • 5.5 Amps
 • 5.6 Amps
 • 6 Amps
 • 6.2 Amps
 • 6.5 Amps
 • 7 Amps
 • 7. Amps
 • 7.3 Amps
 • 7.5 Amps
 • 8 Amps
 • 8.8 Amps
 • 9 Amps
 • 9.7 Amps

Holding Current (Ih Max)

 • 5 mA

Illuminated

 • No
 • Yes

Length

 • 0.75 in
 • 1 m
 • 1.75 in
 • 1009 mm
 • 12.14 mm
 • 120.65 mm
 • 15.2 mm
 • 17.53 mm
 • 20 mm
 • 24.4 mm
 • 24.89 mm
 • 26.92 mm
 • 28.5 mm
 • 29.2 mm
 • 29.21 mm
 • 29.3 mm
 • 29.5 mm
 • 29.8 mm
 • 29.82 mm
 • 3 in
 • 3.94 mm
 • 31 mm
 • 31.3 mm
 • 32 mm
 • 33.34 mm
 • 34 mm
 • 34.93 mm
 • 35 mm
 • 35.1 mm
 • 35.43 mm
 • 35.5 mm
 • 36 mm
 • 36.1 mm
 • 37.4 mm
 • 38.99 mm
 • 4 mm
 • 4.35 mm
 • 41.66 mm
 • 43.1 mm
 • 43.94 mm
 • 44.1 mm
 • 45 mm
 • 47 mm
 • 48 mm
 • 48.01 mm
 • 50 mm
 • 50.2 mm
 • 50.8 mm
 • 51.36 mm
 • 52.2 mm
 • 52.3 mm
 • 52.37 mm
 • 52.5 mm
 • 54.78 mm
 • 55.2 mm
 • 6 mm
 • 6.5 mm
 • 60 mm
 • 63 mm
 • 68 mm
 • 7.75 mm
 • 7.84 mm
 • 71.42 mm
 • 73 mm
 • 74.17 mm
 • 74.7 mm
 • 8.25 mm
 • 8.79 mm
 • 80 mm
 • 83 mm
 • 83.31 mm
 • 83.5 mm
 • 89.8 mm
 • 9.53 mm
 • 90 mm
 • 91.5 mm
 • 98.5 mm

Maximum Operating Temperature

 • + 125 C
 • + 150 C
 • + 85 C
 • 125 C
 • 150 C

Minimum Operating Temperature

 • - 40 C

Mounting

 • 19" rack
 • Connection-specific intermediate plugging
 • DIN Rail
 • DIN rail 35 mm
 • DIN Rail/G-profile Rail
 • NS 32 or NS 35/7.5
 • NS 35/7.5
 • On base element
 • On Termiblock and LSA-PLUS disconnect strip
 • PCB
 • Screw
 • SMD/SMT
 • Surface Mount
 • Through Hole

Number of Electrodes

 • 2
 • 3
 • 5

Number of Poles

 • 1
 • 1 Pole
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 2 Poles
 • 20
 • 21
 • 3
 • 3 Poles
 • 4
 • 4 Poles
 • 5
 • 57
 • 6
 • 6 Poles
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9 Poles
 • Four
 • One
 • Three
 • Two
- Circuit Breakers
- ESD Suppressors
- Fuseholders, Clips, & Hardware
- Fuses
- Gas Discharge Tubes (GDTs) / Gas Plasma Arrestors
- LED Protection Devices
- PTC Resettable Fuses
- Surge Suppressors
- Thermal Cutoffs
- Thermistors - NTC
- Thermistors - PTC
- Thyristors - Diacs
- Thyristors - Sidacs
- Varistors - MLV
- Varistors - MOV
IMG IC Name Des. Stock Factory Price
576-P0640ECMC 576-P0640ECMC Thyristors - Sidacs 500A 58V Spot Littelfuse negotiable no reg Order
576-P1300ECMCRP2 576-P1300ECMCRP2 Thyristors - Sidacs 500A 120V Spot Littelfuse negotiable no reg Order
576-P2302SB 576-P2302SB Thyristors - Sidacs 190V 100A DO214 2L SIDACtor Bi Spot Littelfuse negotiable no reg Order
576-P1800AD61 576-P1800AD61 Thyristors - Sidacs 1Chp 170V 1000A Spot Littelfuse negotiable no reg Order
576-P4802CBRP 576-P4802CBRP Thyristors - Sidacs 500A 220/440V Spot Littelfuse negotiable no reg Order
576-P1100SC 576-P1100SC Thyristors - Sidacs 500A 90V Spot Littelfuse negotiable no reg Order
576-P3002CARP 576-P3002CARP Thyristors - Sidacs 140/280V 50A Spot Littelfuse negotiable no reg Order
576-P3203ACRP 576-P3203ACRP Thyristors - Sidacs 3Chp 270V 500A Spot Littelfuse negotiable no reg Order
576-P3002SARP 576-P3002SARP Thyristors - Sidacs P3002SARP Spot Littelfuse negotiable no reg Order
576-P1806UCTP 576-P1806UCTP Thyristors - Sidacs 6Chp 150V 500A Spot Littelfuse negotiable no reg Order
576-P0080EAMC 576-P0080EAMC Thyristors - Sidacs 50A 6V Spot Littelfuse negotiable no reg Order
576-P0300SARP 576-P0300SARP Thyristors - Sidacs 50A 25V Spot Littelfuse negotiable no reg Order
576-P2103AC 576-P2103AC Thyristors - Sidacs 3Chp 170V 500A Spot Littelfuse negotiable no reg Order
576-P0724UCRP 576-P0724UCRP Thyristors - Sidacs 4Chp 65/130V 500A Spot Littelfuse negotiable no reg Order
576-P3206UCRP 576-P3206UCRP Thyristors - Sidacs 6Chp 270V 500A Spot Littelfuse negotiable no reg Order
2093 Page | Cur 1 Page |  Home Pre Next Last